Polityka Prywatności

Informacja CCT Poland Sp. z o.o. dotycząca gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych osób fizycznych

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie i uzupełnieniu ustawy o ochronie danych osobowych w dniu 25 maja 2018 r.

Dane firmy

 1. Nazwa: CCT POLAND Sp. z o.o. 
 2. Adres siedziby firmy: Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa
 3. Adres do korespondencji: Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa 
 4. Dane kontaktowe: 
 • Email: info@cctpoland.com 
 • Strona internetowa: www.cctpoland.com
 1. Wpisany do KRS pod numerem: 0000984958
 2. NIP: PL5252917522
 3. Zarejestrowana na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług: PL5252917522

Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób, w jaki przetwarzamy informacje o Użytkowniku, w tym dane osobowe i pliki cookie. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje Nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o Użytkowniku podczas korzystania z Usługi oraz informuje o prawach do prywatności i o tym, jak prawo chroni Użytkownika.

Wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. 

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka dotyczy Strony internetowej, działającej pod adresem URL: https://cctpoland.com/en/.

Operatorem Serwisu i Administratorem danych osobowych jest: CCT Poland Sp. z o.o. Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: info@cctpoland.com. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie danych podanych dobrowolnie na stronie internetowej. Strona internetowa wykorzystuje Państwa dane osobowe w następujących celach: prowadzenie newslettera, obsługa zapytań za pośrednictwem formularza. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dane dobrowolnie podane w formularzach, które są wprowadzane do systemów Operatora oraz poprzez zapisywanie plików cookies na urządzeniach końcowych.

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są zabezpieczone w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i logowania wprowadzane na stronie internetowej są szyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane tylko na serwerze docelowym. Operator dokonuje okresowej zmiany haseł administracyjnych. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa. Ważnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja całego oprogramowania wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje składników oprogramowania.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których początkowa litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności:

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.

Firma (zwana w niniejszej Umowie „Firmą”, „My”, „Nas” lub „Naszym”) odnosi się do CCT Poland.

Cookies to małe pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierające wśród wielu zastosowań szczegóły Twojej historii przeglądania na tej stronie.

Kraj odnosi się do: Polski

Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Serwisu, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Serwis odnosi się do strony internetowej.

Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Dotyczy to firm zewnętrznych lub osób fizycznych zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomagania Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.

Serwis społecznościowy osób trzecich odnosi się do każdej strony internetowej lub jakiegokolwiek serwisu społecznościowego, za pośrednictwem którego Użytkownik może się zalogować lub założyć konto w celu korzystania z Usługi.

Dane Użytkowe to dane zbierane automatycznie, generowane w wyniku korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Strona odnosi się do CCT Poland, dostępnego pod adresem www.cctpoland.com.

Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub firmę, lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, w zależności od sytuacji.

Odpowiednie techniki marketingowe

Operator korzysta z analizy statystycznej ruchu na stronie, za pośrednictwem Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje operatorowi tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa oparta jest na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Operator stosuje techniki remarketingu w celu dopasowania komunikatów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie internetowej, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do śledzenia użytkownika, ale w praktyce żadne dane osobowe nie są przekazywane przez Operatora operatorom reklamowym. Warunkiem technologicznym takich działań jest włączenie obsługi plików cookies. Operator korzysta z piksela Facebooka. Technologia ta oznacza, że Facebook (Meta Platforms, Inc., USA) wie, że zarejestrowana w nim osoba korzysta ze Strony. Operator nie przekazuje Facebookowi żadnych dodatkowych danych osobowych. Serwis działa w oparciu o wykorzystanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Operator wykorzystuje rozwiązanie do badania zachowań użytkowników poprzez tworzenie map ciepła i rejestrowanie zachowań na stronie internetowej. Informacje te przed wysłaniem do operatora serwisu są anonimizowane, dzięki czemu nie wie on, jakiej osoby dotyczą. W szczególności nie są rejestrowane wprowadzone hasła i inne dane osobowe. Operator korzysta z rozwiązania automatyzującego działanie Serwisu w stosunku do użytkowników, np. mogącego wysyłać do użytkownika wiadomość e-mail po odwiedzeniu określonej podstrony, o ile użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Hosting

Strona jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerach Operatora (innej firmy), działających pod adresem URL: https://www.ns1.bg/.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

W określonych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy wykorzystują dane do realizacji celu strony internetowej. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż jest to niezbędne do wykonania związanych z nimi czynności określonych odrębnymi przepisami (np. o rachunkowości). W zakresie danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż 3 lata. Mają Państwo prawo żądać od Administratora: dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do funkcjonowania Serwisu. W stosunku do Państwa może być podejmowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie w celu świadczenia usług na podstawie zawartej umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego przez Administratora. Dane osobowe nie są przekazywane z państw trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie wysyłamy ich poza obszar Unii Europejskiej.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych informacji umożliwiających identyfikację, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub jego identyfikacji. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

Adres e-mail

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres, państwo, województwo, kod pocztowy, miasto

Dane użytkowe

Dane użytkowe

Dane użytkowe są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane użytkowe mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia Użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu odwiedzane przez Użytkownika, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi rodzaj urządzenia mobilnego używanego przez użytkownika, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, rodzaj przeglądarki internetowej używanej przez użytkownika, unikalne identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika podczas odwiedzania naszego Serwisu lub uzyskiwania dostępu do Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Informacje pochodzące z serwisów społecznościowych stron trzecich

Spółka umożliwia Użytkownikowi założenie konta i zalogowanie się w celu korzystania z Usługi za pośrednictwem następujących Serwisów społecznościowych osób trzecich:

Google

Facebook

LinkedIn

Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować za pośrednictwem lub w inny sposób udzielić nam dostępu do usługi mediów społecznościowych stron trzecich, możemy gromadzić dane osobowe, które są już powiązane z kontem użytkownika w usłudze mediów społecznościowych stron trzecich, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, aktywność użytkownika lub lista kontaktów użytkownika powiązana z tym kontem.

Użytkownik może również mieć możliwość udostępnienia Spółce dodatkowych informacji za pośrednictwem konta w serwisie społecznościowym strony trzeciej. Jeśli zdecydujesz się dostarczyć takie informacje i Dane Osobowe, podczas rejestracji lub w inny sposób, dajesz Firmie pozwolenie na wykorzystanie, udostępnianie i przechowywanie ich w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w Naszej Usłudze i przechowywania pewnych informacji. Stosowane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania Naszej Usługi. Technologie, których używamy, mogą obejmować:

Cookies lub Browser Cookies. Cookie to mały plik umieszczany na Twoim Urządzeniu. Użytkownik może tak poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli Użytkownik nie akceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu. O ile użytkownik nie dostosował ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może wykorzystywać pliki cookie.

Web Beacons. Niektóre sekcje naszego Serwisu i nasze e-maile mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako web beacons (określane również jako clear gifs, pixel tags i single-pixel gifs), które pozwalają Firmie na przykład na zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail oraz na inne powiązane statystyki strony internetowej (na przykład rejestrowanie popularności danej sekcji i sprawdzanie integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być „trwałe” lub „sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu przenośnym użytkownika, gdy użytkownik nie ma dostępu do Internetu, natomiast pliki cookie sesji są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w artykule na stronie Polityka prywatności.

Wykorzystujemy zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookie do celów określonych poniżej:

Konieczne / niezbędne pliki cookie

Typ: Cookies sesyjne

Administrowane przez: Nas

Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia na rzecz użytkownika usług dostępnych za pośrednictwem Witryny oraz do umożliwienia użytkownikowi korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one w uwierzytelnianiu użytkowników i zapobieganiu nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie nie można świadczyć usług, o które użytkownik poprosił, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

Polityka Cookies / Powiadomienie Akceptacja Cookies

Typ: Persistent Cookies

Administrowane przez: Nas

Cel: Te Cookies identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookies na stronie internetowej.

Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Typ: Persistent Cookies

Administrowane przez: Nas

Cel: Te pliki cookie umożliwiają nam zapamiętanie wyborów dokonywanych przez użytkownika podczas korzystania z witryny, takich jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji przy każdym korzystaniu z witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości wyboru dotyczących plików cookie, należy odwiedzić naszą Politykę dotyczącą plików cookie lub sekcję dotyczącą plików cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

Aby zapewnić i utrzymać nasz Serwis, w tym monitorować korzystanie z naszego Serwisu.

Aby zarządzać Kontem: aby zarządzać rejestracją Użytkownika w Serwisie. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą dać Ci dostęp do różnych funkcjonalności Serwisu, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.

W celu wykonania umowy: opracowanie, przestrzeganie i podjęcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które zostały zakupione przez Użytkownika lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Serwisu.

Aby skontaktować się z Państwem: Aby kontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjonalnościami, produktami lub usługami objętymi umową, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.

Aby zapewnić Państwu z wiadomościami, ofertami specjalnymi i ogólnymi informacjami o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, a które są podobne do tych, które już zakupiłeś lub o które zapytałeś, chyba że zrezygnowałeś z otrzymywania takich informacji.

Aby zarządzać żądaniami użytkownika: Aby obsługiwać i zarządzać Twoimi zgłoszeniami do Nas.

W celu przeniesienia działalności: Możemy wykorzystać dane użytkownika do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym Dane osobowe przechowywane przez nas na temat użytkowników naszej Usługi znajdują się wśród przenoszonych aktywów.

Dla innych celów: Możemy wykorzystywać Państwa informacje do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i Państwa doświadczeń.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

Z Dostawcami Usług: Możemy udostępniać Państwa dane osobowe Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, kontaktowania się z Państwem.

W przypadku przeniesienia działalności: Możemy udostępnić lub przekazać Twoje dane osobowe w związku z lub podczas negocjacji jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części Naszej działalności przez inną firmę.

Z podmiotami stowarzyszonymi: Możemy udostępniać dane użytkownika Naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą oraz wszelkie inne podmioty zależne, partnerów w spółkach typu joint venture lub inne firmy kontrolowane przez nas lub znajdujące się pod wspólną kontrolą z nami.

Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać dane użytkownika Naszym partnerom biznesowym, aby zaoferować użytkownikowi określone produkty, usługi lub promocje.

Z innymi użytkownikami: gdy Użytkownik udostępnia dane osobowe lub w inny sposób wchodzi w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być oglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli Użytkownik wchodzi w interakcję z innymi użytkownikami lub rejestruje się za pośrednictwem usługi mediów społecznościowych stron trzecich, kontakty Użytkownika w usłudze mediów społecznościowych stron trzecich mogą zobaczyć jego imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis jego aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy aktywności Użytkownika, komunikować się z nim i przeglądać jego profil.

Za Państwa zgodą: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie danych osobowych

Firma będzie przechowywać Dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Firma będzie przechowywać i wykorzystywać Dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do zachowania danych użytkownika w celu spełnienia obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma zachowuje również Dane użytkowe do celów analizy wewnętrznej. Dane użytkowe są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Usługi lub gdy Firma jest prawnie zobowiązana do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych osobowych

Państwa informacje, w tym Dane osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane do – i utrzymywane na komputerach znajdujących się poza Państwa stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Państwa jurysdykcji.

Państwa zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, stanowi Państwa zgodę na taki transfer.

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i żadne przekazywanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole obejmujące bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Usuń swoje dane osobowe

Użytkownik ma prawo do usunięcia lub zażądania od nas pomocy w usunięciu Danych osobowych, które zgromadziliśmy na jego temat.

Nasza Usługa może dać Użytkownikowi możliwość usunięcia pewnych informacji o Użytkowniku z poziomu Usługi.

Użytkownik może aktualizować, zmieniać lub usuwać swoje dane w dowolnym momencie, logując się na swoje Konto, jeśli je posiada, i odwiedzając sekcję ustawień konta, która umożliwia zarządzanie danymi osobowymi. Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania dostępu, poprawienia lub usunięcia wszelkich danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Należy jednak pamiętać, że możemy potrzebować zachować pewne informacje, gdy mamy obowiązek prawny lub podstawę prawną, aby to zrobić.

Ujawnienie danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane. Poinformujemy o tym, zanim Dane osobowe zostaną przeniesione i zaczną podlegać innym Zasadom prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Danych osobowych Użytkownika, jeśli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Firma może ujawnić Dane osobowe Użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do:

Spełnienie obowiązku prawnego

Ochrona i obrona praw lub własności Firmy

Zapobiegać lub badać ewentualne wykroczenia związane z Usługą

Ochrona bezpieczeństwa osobistego użytkowników Serwisu lub społeczeństwa

Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Informacje o plikach cookie

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Operator Serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; realizacja celów określonych powyżej w punkcie „Ważne techniki marketingowe”; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” pliki cookies oraz „stałe” pliki cookies (persistent cookies). „Sesyjne” pliki cookies to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą zmienić swoje ustawienia w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez podmioty współpracujące z operatorem Serwisu, w szczególności firmy: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookie

Jak w praktyce udzielać i wycofywać zgodę?

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookies, które są niezbędne dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa oraz utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych. Aby zarządzać ustawieniami plików cookies, wybierz z poniższej listy przeglądarkę internetową, z której korzystasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Edge, Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera. 

Urządzenia mobilne: Android, Safari (iOS), Windows Phone

Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, w tym dane osobowe, jeśli zostały podane. Serwis może rejestrować informacje o parametrach połączenia użytkownika (znacznik czasu, adres IP). Serwis, w niektórych przypadkach, może rejestrować informacje ułatwiające powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu realizacji zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza wyraźnie informuje do czego służy.

Logi administratora

Informacje o zachowaniu użytkownika na stronie internetowej mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane do administrowania stroną internetową.

Szczególne prawa osób, których dane dotyczą 

 1. Prawo do sprostowania lub uzupełnienia niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych;
 2. Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) danych osobowych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem lub które nie mają już podstawy prawnej (upłynął okres przechowywania, zgoda została wycofana, pierwotny cel, dla którego zostały zebrane, został spełniony itp;)
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku sporu prawnego między firmą/organizacją a osobą fizyczną w oczekiwaniu na jego rozstrzygnięcie i/lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 4. Prawo do przenoszenia danych – w przypadku przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy. W tym celu dane są przekazywane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli jest to technicznie wykonalne, dane mogą być przekazywane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego. Prawo do przenoszenia danych obejmuje wyłącznie dane przekazane osobiście przez osobę, której dane dotyczą, jak również dane osobowe generowane i gromadzone w wyniku jej działalności;
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu – w dowolnym momencie i z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, o ile nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub wobec procesu prawnego;
 6. Prawo do niepodlegania całkowicie zautomatyzowanej decyzji obejmującej profilowanie, która wywołuje skutki prawne dotyczące osoby, której dane dotyczą, lub istotnie na nią wpływa;
 7. Wnioski zawierające prośby osób fizycznych o realizację ich praw jako osób, których dane dotyczą, przyjmowane są na pocztowy lub elektroniczny adres kontaktowy firmy i są rozpatrywane oraz udzielane są na nie odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca. Wnioski, które nie zostaną przygotowane i przesłane zgodnie z wymogami RODO nie będą rozpatrywane.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli użytkownik kliknie na link strony trzeciej, zostanie przekierowany na jej stronę. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Zmiana ustawień w przeglądarce

Użytkownicy Stron internetowych mogą w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Szczegółowe informacje na temat opcji i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ramach poszczególnych przeglądarek internetowych:

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Poinformujemy użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę „ostatniej aktualizacji” na górze niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu umieszczenia ich na tej stronie.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, możesz się z nami skontaktować:

Poprzez e-mail: info@cctpoland.com

Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2023 r.